top of page
_edited_edited.png

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

_edited_edited.png

От 25 май в Република България започва да се прилага Общ регламент за защита на данните (ОРЗД). Целта на ОРЗД е да защити личните данни, да гарантира сигурността им и да предотврати злоупотреби с тях.

В “Лазаров джим” ЕООД уважаваме неприкосновеността на личността и признаваме значението на личните данни, поверени ни от нашите служители, клиенти, доставчици и други страни. Осъзнаваме отговорността и задължението си да обработваме личните данни по подходящ начин, съответстващ на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Представяме ви накратко основните принципи за защита на личните данни, които спазваме в “Лазаров джим” ЕООД :

1. прозрачност относно начина, по който спазваме приложимото законодателство за защита на личните данни;

2. ограничаваме събирането и обработката на лични данни до необходимия минимум.


3. обработваме (чувствителни) лични данни, само ако е налице правно основание за това.

4. събираме, обработваме и съхраняваме данни за физически лица, ограничени до постигане на целта на обработката.

5. информираме субектите на данни какви лични данни събираме за тях и как ще се използват тези данни.

6. третираме личните данни като строго поверителни и предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност за защита на личните данни срещу загуба или незаконна обработка.

7. съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са събрани, или изискват нормативните разпоредби.

8. ако осъществяваната от нас дейност по обработка на лични данни може да представлява висок риск за правата и свободите на лицата, ще извършим оценка на въздействието на защитата на данните и, ако е необходимо, ще предприемем подходящи мерки за сигурност.

9. нашите системи и процеси поддържат защита на личните данни, като периодично проверяваме дали същите са в изправност и работят по предназначение.


10. Kогато възлагаме обработка на лични данни на трети лица, сключваме с тях договори, съдържащи задължения за защита на тези данни.

Контакти:

“Лазаров джим” ЕООД,

ЕИК 206110726,

гр.София, Дружба 162 вх.Г ап.42,

тел. +359 893546471,

отговорник  по защита на данните: Антон Лазаров, 

електронен адрес: lazarovstrength@gmail.com

bottom of page